KVKK
Pzt - Cts: 09:00/21:00 Pazar: Kapalı
Telefon: +90 505 441 64 64

KVKK

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında veri sorumlusu sıfatını taşıyan Uzm. Dr. Öğrt. Üyesi Eylem Arıkan (“Veri Sorumlusu”) tarafından işlenen veya işlenebilecek kişisel verilerinize ilişkin olarak söz konusu veri işleme faaliyetinin hangi ortam ve şartlarda gerçekleştirildiğine ve buna ilişkin gerek sizin gerekse Veri Sorumlusunun hak ve yükümlülükleri konusundaki bilgilere aşağıda yer verilmektedir.

I.  Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve Bunların Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Veri Sorumlusu olarak faaliyetlerimizi icra ederken Kliniğimiz tarafından farklı kanallarla mevzuata, politikalarımıza ve üstlenilen yükümlülüklere eksiksiz bir şekilde uyum sağlanabilmesi amacıyla toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, Kanunda öngörülen temel ilkelere uygun olarak, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve öngörülen düzenlemeler kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel verileriniz; hukuka ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde, işlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmakla beraber, doğru ve güncel olarak belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenecektir.

II.  Kişisel Verilerinizin İşlenmesi

Kişisel verileriniz, Uzm. Dr. Öğrt. Üyesi Eylem Arıkan tarafından verilen hizmet, ürün ya da faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, klinik birimlerimiz, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar, etkinlikler, tanıtım ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmaktadır. Aşağıda yer alan amaçlar dâhilinde genel nitelikli ve özel nitelikli kişisel veriler işlenebilmektedir:

 • Ad ve soyadı, C. kimlik numarası, doğum yeri ve tarihi, medeni hal, cinsiyet ve sair kimlik verileri,
 • Adres, telefon numarası, elektronik posta adresi, faks numarası ve sair iletişim verileri,
 • Elektronik posta, mektup veya sair vasıtalar aracılığı ile elde edilen kişisel veriler ile internet sitesinin ziyaret edilmesi halinde dijital iz verisi,
 • Tıbbi tanı, tahlil sonuçları gibi sağlık verileri,
 • Kişinin fotoğrafı gibi görsel veriler,
 • Muayenehanemizin ziyaret edilmesi halinde kamera kayıtları görüntüleri,
 • Tanı ve tedavi amacıyla edindiğimiz veriler,
 • İş başvurusunda bulunulması halinde bu hususta temin edilen özgeçmiş dâhil sair kişisel veriler ile çalışan ya da ilişkili çalışan olunması halinde özlük dosyasının oluşturulması için gerekli olan veriler, hizmet akdi ve işe yatkınlık ile ilgili her türlü kişisel veriler,
 • Nüfus kayıt örneği bilgileri, adli sicil kaydı,
 • Eğitim durumuna dair diploma bilgileri,
 • Banka hesap numarası, IBAN numarası, faturalama bilgileri, maaş ve işçilik alacağı bilgileri ve ödeme bilgileri gibi finansal veriler,

Ayrıca internet sitemizdeki iletişim ve online randevu formu ile bilgilerinizi tarafımıza iletmeniz, internet sitemizi ziyaret etmeniz halinde de kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz;

 • Dermatoloji ve medikal estetik alanına giren tüm tanı ve tedavi hizmetlerini yerine getirmek,
 • 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer düzenlemelerde yer alan hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi,
 • Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Hasta takip formlarının oluşturulması,
 • Protokol defterlerinin tutulması,
 • İlgili mevzuat gereği saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza edilmesi,
 • Randevuların takip edilmesi,
 • Hizmet sonrası hizmetlerinin gerçekleştirilebilmesi,
 • Muayenehanemizin faaliyet konusuna ilişkin stratejilerinin belirlenmesi,
 • Fatura tanzim edilebilmesi ve mutabakatların takibi,
 • Malzeme tedariki aşamasında ve satın alma sonrası fatura kontrollerinde iletişim sağlanması,
 • Anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizin teyit edilebilmesi,
 • Sağlık hizmetlerinin finansmanı kapsamında özel sigorta şirketleri ile talep edilen bilgileri paylaşılması,
 • Muayenehanemizdeki sistem ve uygulamalarla ilgili olarak veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,
 • Size sunduğumuz sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla sağlık hizmetleri kullanımınızın analiz edilmesi ve sağlık verilerinizin saklanması,
 • Kimlik teyidi yapılabilmesi,
 • Hasta memnuniyeti ve şikâyetlerinin yönetilebilmesi ve gelen sorulara cevap verilebilmesi,
 • Hizmet ve tedavi kalitesini geliştirici çalışmalar yapılması ve daha iyi hizmet sunulması,
 • Kendi uzmanlık alanına girmeyen konularda hizmet alınabilmesi ve teknoloji hizmeti alınması maksadıyla konusunda uzman kuruluşların faydalarının hastalara sunulması,
 • Cari hesapların tutulması,
 • Dış kaynaklardan hizmet alımı yapılması,
 • İlgili iş ortakları ve sair üçüncü kişilerle sunulan ürün ve hizmetlerle ilgili finansal mutabakat sağlanması,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda ve aynı zamanda başvuruları inceleyecek mercilerden gerekli bilgi ve onayların temini,
 • İlgili mevzuat gereği saklanması gereken verilere ilişkin bilgilerin muhafaza edilmesi,
 • Bina güvenliğinin sağlanması çerçevesinde ziyaretçi kayıtlarının tutulması,
 • Çalışanlar bakımından; özlük dosyasının oluşturulması, işin gereklerini sürekli olarak yerine getirmeye ehil olup olmadığının tespiti, özel sağlık sigortası yapılması,
 • Çalışanların ay boyunca yapmış olduğu çalışmalarına karşılık; maaş hesaplaması, SGK primlerinin, mesai-maaş tutarlarının ödemelerinin yapılması,
 • İşten ayrılan çalışanın her türlü işçilik alacağı ve tazminat ödemelerinin düzenli ve eksiksiz doğru kanallara iletilmesi,
 • Çalışanlara yönelik eğitim, organizasyon, seyahat ve sair işlemlerin tatbik edilmesi amacıyla işlenebilecektir.

Ayrıca bunlarla sınırlı olmaksızın, Uzm. Dr. Öğrt. Üyesi Eylem Arıkan hizmet sırasında ve hizmet sonrası hizmetlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi, ürün ve hizmetlerin analizi, finansal rapor alma ve analiz, kanuni takip ve benzeri amaçlarla işlenebilecektir. Veri Sorumlusu, kişisel verilerinizi işlerken, imkân dâhilindeki teknolojik desteklerle alakalı teknik ve idari önlemleri almakta ve veri güvenliği ile mahremiyet konusunda periyodik çalışma ve iyileştirmeler yapmaktadır.

III.  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

İşlenen kişisel verileriniz; Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanunun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde, mevzuat ve politikalarımıza uygun olarak faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla iş birimlerimizin bu doğrultuda gerekli çalışmalarını yapması için, kliniğimiz bünyesindeki çalışanlarımızla paylaşılabileceği gibi, sunduğumuz hizmetin amacı doğrultusunda ya da düzenleyici denetleyici kurumlar, tedarikçilerimiz, yurt içinde ve yurt dışında bulunan iş ortaklarımızla ve kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecek, ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda yurt içinde ve yurt dışında aktarılabilecektir.

IV. Veri Sahibi Olarak Kanun Kapsamındaki Haklarınız

Kanunun 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyorsanız bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve bu yetkinizin belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Tarafımıza yapılan başvurulara talebinizin bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde yazılı veya elektronik ortamda dönüş yapılacaktır.

V.  Veri Güvenliği

Veri sorumlusu, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri çerçevesinde, alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik önlemlerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

Yukarıdaki aydınlatma metninde yer alan hususlarla Uzm. Dr. Öğrt. Üyesi Eylem Arıkan ile iletişime geçebilmeniz için iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.

İşbu Aydınlatma Metni Uzm. Dr. Öğrt. Üyesi Eylem Arıkan ile imzalamış olduğunuz her türlü sözleşme ve hizmet alımına yönelik taleplerinizin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.

Unvan: Uzm. Dr. Öğrt. Üyesi Eylem Arıkan
Adres: QBMed Doktor Ofisleri Kat:3 Küçükbakkalköy Mah. Işıklar Cad. No:37 Ataşehir/İstanbul
Telefon: +90 505 441 64 64
E-mail: info@dreylemarikan.com
Web sitesi: www.dreylemarikan.com
×